* * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزۀ ملی با دخانیات" فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع است * * * * * * * * * * *دخانیات دروازۀ ورود به جهنم اعتیاد است * * * * * * * * * * * استعمال یک نخ سیگار در یک اتاق معمولی تحمیل عوارض 15 نخ سیگار در مدت 6 ساعت به افراد ساکن در آن است * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات" ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺁوردﻩهاي دﺧﺎﻧﻲ از ﺳﻮي اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوش ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ * * * * * * * * * * *
امروز : ۲۷ آبان ۱۳۹۶

PAJE - 3

لوگو عصر

“آینده سالم”شماره ۱۸ منتشر شد

jeeld ro va posht222 (5)در این شماره میخوانید:

اندر خصوص خصوصی سازی صنایع دخانی

پرسش مهر یا زنگ خطر؟

طرح ” مهدیشهر بدون دخانیات ” به عنوان پایلوت در حال اجرا است.

چه کسانی بیشتر به مبایل معتاد میشوند؟

قربانیان فضای مجازی

اخاذی صد میلون تومانی با ۳ عکس در شیراز

رفع خماری با ۵ هزار تومان (گزارش)

دود شدن سلامت توسط بی فرهنگیها ( نقد عملکرد یک بازیگر)

احساس تنهای در نوجوانان

و…

دیدگاهتان را بنویسید

سخن نخست

اندر خصوص خصوصی سازی صنایع دخانی...موضوع سرمقاله سیزدهمین شماره نشریه آینده سالم

ورود به سايت